دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، اسفند 1399، صفحه 9-282 (پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هفتم، شماره 13،پاییز و زمستان 1399 ، ص 9-282) 
معناشناسی ساختاری مفهوم شجاعت در منابع روایی

صفحه 71-90

حسین شیرافکن؛ امید نصیری؛ مجید محمدلو


بررسی تفاوت دیدگاۀ بخاری و کلینی در منبعیت قرآن و سنت *

صفحه 91-110

علیرضا حیدری نسب؛ هادی زینی ملک‌آبادی؛ سید محمدحسین موسوی


اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه

صفحه 147-168

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی؛ فهیمه ارجمند پناه


بررسی تطبیقی مشخصات سفیانی در روایات فریقین

صفحه 243-262

سیدضیاء الدین علیانسب؛ سیدمجید نبوی


بررسی حجیت آراء صحابه بر اساس مبانی اهل سنت

صفحه 263-280

محمد رسول آهنگران؛ علی ربانی موسویان


شماره‌های پیشین نشریه

پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هفتم، شماره 13،پاییز و زمستان 1399 ، ص 9-282
دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1399