دوره و شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1399، صفحه 9-282 (پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هفتم، شماره 13،پاییز و زمستان 1399 ، ص 9-282) 
5. بررسی تفاوت دیدگاۀ بخاری و کلینی در منبعیت قرآن و سنت *

صفحه 91-110

14/pht.2021.5456

علیرضا حیدری نسب؛ هادی زینی ملک‌آبادی؛ سید محمدحسین موسوی


8. اصالت نقل به لفظ در روایات شیعه

صفحه 147-168

14/pht.2021.5460

ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی؛ بی بی زینب حسینی؛ فهیمه ارجمند پناه