مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است

مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است