داوران

 

اسامی داوران داخلی

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

محمد جواد

اسکندرلو

دکترای تخصصی

دانشیار

سید مهدی

اعتصامی

   

منصور علی

افضل نژاد

 

استادیار

عباس

الهی

دکترای تخصصی

استادیار

محمد

امینی

دکترای تخصصی

استادیار

محمد

امینی تهرانی

   

محمد

بابایی

دکترای تخصصی

مربی

امیر

بنی عصار

دکترای تخصصی

استادیار

محمدحسین

بهرامی

دکترای تخصصی

استادیار

عبدالله

جبرئیلی

دکترای تخصصی

استادیار

مهدی

جهانی

سایر

سایر

سید اسحاق

حسینی کوهساری

دکترای تخصصی

 

محمدرضا

حقیقت سمنانی

دانشجوی دکترا

سایر

آقای

خدامیان آرانی

دکترای تخصصی

استادیار

محسن

خوشفر

دکترای تخصصی

استادیار

محمدجواد

دشتی

دانشجوی دکترا

سایر

علی محمد

راهی

دانشجوی دکترا

مربی

سید مجتبی

رحمانی

   

مهدی

رستم نژاد

دکترای تخصصی

دانشیار

حسن رضا

رضایی

دانشجوی دکترا

مربی

محمد علی

رضایی اصفهانی

   

سید مجتبی

رضوی

دکترای تخصصی

 

محمد حسین

رفیعی

دکترای تخصصی

استادیار

سید رضی

زکی مرتضوی

دکترای تخصصی

استاد

رحیم

سالمی

سایر

سایر

یوسف

شاهد اعظم

دکترای تخصصی

استادیار

نعمت الله

صفری

دکترای تخصصی

استاد

سیدحیدر

طباطبایی

دکترای تخصصی

استادیار

حمید رضا

طوسی

دکترای تخصصی

استادیار

فرهاد

عباسی

دکترای تخصصی

سایر

حسین

علوی مهر

دکترای تخصصی

دانشیار

حمید

عموری

   

داوود

غائبی

دکترای تخصصی

دانشیار

طاهر

غرباوی

   

محمد

فاکر میبدی

دکترای تخصصی

استاد

مرتضی

فدایی اصفهانی

دانشجوی دکترا

مربی

علی

فرهمندیان

کارشناسی ارشد

سایر

 

 

اسامی داوران خارجی

نام

نام خانوادگی

تحصیلات

رتبه علمی

زهرا

ایمانی خوشخو

دانشجوی دکترا

استاد

علی همت

بناری

دکترای تخصصی

استاد

محمد رضا

جدیدی نژاد

   

مرضیه

جیرائی شراهی

دانشجوی دکترا

سایر

طاهر رضا

جعفر

دکترای تخصصی

سایر

امیر

جوان آراسته

دکترای تخصصی

 

جمال الدین

حیدری فطرت

کارشناسی ارشد

سایر

حسن

حسن زاده

دکترای تخصصی

استادیار

سید علیرضا

حسینی شیرازی

   

علی

خنیفرزاده

دکترای تخصصی

سایر

علی

راد

دکترای تخصصی

دانشیار

محمدکاظم

رحمان ستایش

دکترای تخصصی

استاد

علیرضا

زکی زاده رنانی

دکترای تخصصی

استادیار

حسن

شکوری

   

مرتضی

صانعی

دکترای تخصصی

استادیار

.

ضیایی

   

محمد

عرب صالحی

   

مهدی

غلامعلی

دکترای تخصصی

استادیار

میثم

فرهنگیان

کارشناسی ارشد

سایر

احمد

قدسی

 

دانشیار

امید

قربانخانی

دکترای تخصصی

مربی

محمد

قندهاری

دکترای تخصصی

سایر

محمد حسین

محمدی

سایر

استادیار

سیّد احسان

محمّدی دًرّودی

دانشجوی دکترا

مربی

اسد الله

مسلمی فر

دکترای تخصصی

استادیار

جواد

مصلحی

دانشجوی دکترا

مربی

احمد

ملایی

سایر

سایر

ابراهیم

موسوی

   

حسین

موسوی

دکترای تخصصی

استادیار

سید محمد

نجفی یزدی

دکترای تخصصی

استادیار

علی

نصیری

   

محمد حسین

نصیری

   

الهه

هادیان رسنانی

دکترای تخصصی

استادیار

عباسعلی

واشیان