زندگی حضرت یوسف از دیدگاۀ منابع تفسیری و روایی فریقین

نوع مقاله: مقاله علمی ترویجی

نویسندگان

1 .t.mohseni@isu.ac.ir : .استادیار گروه معار دانشگاه امام صادق ـ پردیس خواهران 

2 .Kh.ahmadi3103@yahoo.com : .دکتری تفسیر تطبیقی، مجتمع آموزش عالی علوم اسلامی کوثر (نویسنده مسئول)

14/pht.2021.5454

چکیده

چکیده
سورۀ یوسف، احسن القصص قرآنی، از دیرباز مورد توجه محققان بوده است. برخی از تفاسیر و روایاتی که در مهم‌ترین منابع امامیه و اهل‌تسنن پیرامون تفسیر این سوره و ترسیم سیمای عصمت این پیامبر الهی × آمده، آمیخته با اسرائیلیات و در تعارض آشکار با مبانی اعتقادی امامیه است. منشاء غالب این تفاسیر در منابع اهل‌سنت، برگرفته از مباحث تورات بوده که در تفاسیر طبری و الدرالمنثور کاملاً مشهود می‌باشد. آنچه در روایات شیعی نیز از این انحرافات آمده، بدون هیچ‌گونه توضیحی، تکرار روایات منابع اهل‌تسنن است. بررسی توصیفی - تحلیلی منابع تفسیری و حدیثی فریقین از شرح‌حال حضرت یوسف × و تحلیل و نقد روایات منافی عصمت ایشان، از یک سو نادرستی این اقوال را آشکار و از سویی دیگر سیمای واقعی و الهی آن حضرت × بر اساس مبانی و نصوص قرآنی و احادیث صحیح، ترسیم می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The life of Prophet Yusuf, Josef (AS) from the point of view of interpretive and narrative sources of the two sects of Islam

نویسندگان [English]

  • Tahereh Mohseni 1
  • khadijeh ahmadi 2
1 Faculty and Assistant Professor, Department of Education, Imam Sadegh(p.b.u.h) University - Sisters Campu
2 Phd student in Comparative Interpretation, Kowsar Higher Education Complex of Islamic Sciences, (responsible author): Kh.ahmadi3103@yahoo.com
چکیده [English]

Abstract
Surah Yusuf, the best of Qur'anic narratives has long been considered by scholars. Some of the interpretations and narrations that have been given in the most important sources of the Imamism and Sunnite regarding the interpretation of this surah and have portrayed the image of the infallibility of this divine prophet (AS) are mixed with the Israelites(jewish lore) and are in clear conflict with the doctrinal principles of the Imams. The predominant source of these interpretations in Sunnites books is derived from the Torah, which is quite evident in the commentaries of Tabari and al-Dar al-Manthur. What is also mentioned in the Shiite narrations of these deviations is, without a doubt, the repetition of the narrations of the Ahl al-Sunnites sources. A descriptive-analytical study of the interpretive and hadith sources of the two sects from the biography of Prophet Yusuf (AS) and the analysis and critique of the narrations contrary to his infallibility, on the one hand reveal the inaccuracy of these statements and on the other hand, reveals the real and divine image of that Infallible Prophet (AS) according to Qur'anic principles and texts and authentic hadiths.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: The story of Yusuf (AS)
  • the interpretations of two sects
  • the Israelites
  • the evaluation of hadiths