فرایند پذیرش مقالات

تمامی مقالات باید از طریق سایت نشریات المصطفی ارسال گردد و تمامی مراحل اصلاح مقاله، ارزیابی  و همچنین ارسال برای ویرایش از طریق این سایت انجام شود