فرایند پذیرش مقالات

 • دریافت مقاله  از سامانه پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی

 •  در مرحله نخست مقاله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شود. 

 • در صورت عدم مشابهت، مقاله از حیث مطابقت با ضوابط بررسی می شود و در صورتی که فاقد ضوابط اولیه باشد (مشخصات نویسندگان کامل وارد نشده باشد،کد ارکید نویسندگان ثبت نشده باشد، تعهد نامه و فرم عدم تعارض منافع ضمیمه نشده باشد ) مقاله برای تکمیل به نویسنده عودت داده می شود.

 • پس از تکمیل اطلاعات توسط نویسنده، دبیر تخصصی به ارزیابی اولیه مقاله می پردازد (در این مرحله دبیر تخصصی،مقاله را بر اساس تناسب محتوایی مقاله با مجله،استانداردها و اولویت های مجله بررسی می کند. مقالاتی که فاقد این معیارها هستند مورد پذیرش قرار نمی گیرند.)

 • در صورت عدم تایید، اعلام به نویسنده مسئول حدکثر تا  دو هفته بعد از ارسال 

 • در صورت تایید اولیه توسط دبیر تخصصی ارسال نامه به نویسنده جهت پرداخت هزینه ی داوری

 • پرداخت هزینه ی اولیه توسط نویسنده و ارسال مجدد

 • ارسال مقاله به داوران

 • ارسال پشنهادات اصلاحی داوارن،  بعد از ارزیابی به نویسنده یا نویسندگان مسئول

 •  ارسال مقاله به داور نهایی بعد از انجام اصلاحات

 • در صورتی که مقاله مورد تایید نهایی داوران قرار گیرد اماده طرح درجلسه هیئت تحریریه می شود.

 • تصمیم گیری نهایی در باره پذیرش یا عدم پذیرش مقالات در جلسه هیئت تحریریه

 • اعلام به نویسنده جهت پرداخت هزینه ی نهایی چاپ مقاله

 • واریز وجه و ارسال فیش آن به ایمیل مجله 

 •  ارسال مقاله های تایید شده هر شماره به بخش ویراستاری 

 • ارسال مقاله های ویراستاری شده به صفحه آرا 

 • ارسال مقاله های صفحه آرایی شده به نویسندگان جهت بازبینی و تایید نهایی  

 • مرحله چاپ الکترونیکی مجله در سامانه فصلنامه