اهداف و چشم انداز

اهداف و  رویکردها

بندهای ذیل ناظر به فضای تطبیقی و مقایسه‌ی پژوهش‌های داخلی و شیعی با فضای اهل سنت و پژوهش‌های بین المللی است:

1. ارتقاء و توسعه بخشی فضای علمی پژوهشی در جامعه المصطفی العالمیه؛

2. شناسایی و نقد اندیشه‌های نو در پژوهش‌های حدیثی تطبیقی؛

3. بسترسازی مناسب برای تولید علم و طرح نظریه‌های نو؛

4. شناسایی چالش‌های فراروی دانش حدیث و رفع آنها؛

5. شناسایی و معرفی پژوهشگران و عالمان حدیث شناس در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی؛

6. شناسایی نیازها و اولویت‌های پژوهشی در زمینه حدیث پژوهی تطبیقی؛

7. تعامل و همکاری با مراکز علمی و نشریات هم‌سوی داخلی و خارجی.