اعضای هیات تحریریه

 

 

مدیر مسئول

محمد حسین بهرامی

دکترای تخصصی استادیار گروه علوم حدیث جامعه المصطفی ص العالمیه

mbahraminoornet.net

سردبیر

مهدی رستم نژاد

دکترای تخصصی دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

rostamnejad1946gmail.com

اعضای هیات تحریریه

محمد فاکر میبدی

دکترای تخصصی استاد و عضو هیأت علمی جامعه المصطفی العالمیه

dr.m.faker.mgmail.com
0000-0003-2217-5330

علی نصیری

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه علم و صنعت ایران

dr.alinasirigmail.com

مهدی رستم نژاد

دکترای تخصصی دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

rostamnejad1946gmail.com
0000-0003-3350-2894

محمد رضا ستوده‌نیا

دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه اصفهان

m.sotudehltr.ui.ac.ir

احمد عابدی

دانشیار کلام دانشگاه قم

www.ahmadabediyahoo.com

حسین علوی مهر

دکترای تخصصی دانشیار تفسیر و علوم قرآن جامعه المصطفی العالمیه

halavim1399gmail.com
02532853571

محمدحسین بهرامی

دکترای تخصصی استادیار علوم حدیث جامعه المصطفی العالمیه

mbahraminoornet.net

محمدکاظم رحمان ستایش

استادیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

kr.setayeshgmail.com

جانشین سردبیر

محسن خوش فر

تفسیر تطبیقی دبیر علمی و اجرایی نشریه

mohsenkhoshfarimam.miu.ac.ir
02537110619

مدیر داخلی

یدالله رضا نژاد

مدیریت آموزشی کارشناس نشریات معاونت پژوهش مجتمع قرآن و حدیث

pajoohesh.qurangmail.com
02537110619