چرایی ارسال اسناد شیعی روایات پیامبر | در کتب اربعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حـوزه، مـدرس گـروه علـوم حـدیث، مجتمـع آمـوزش عـالی قـرآن و حـدیث، جامعـة المصـطفی العالمیـة، قـم: farahmandianali

14/pht.2021.5458

چکیده

چکیده
اسناد احادیث پیامبر | در کتب اربعه، به شکل‌‌های گوناگونی ثبت شده است. یکی از این گونه‌ها، اسنادی است که راوی شیعیِ غیر معصوم و غیر معاصرِ آن حضرت، از ایشان حدیثی نقل کند؛ این نوع از احادیث، «مرسل» نام دارند. ضرورت پژوهش در این‌‌گونه اسناد بدین سبب است که بررسی و تحلیل چرایی ارسال موجب اعتماد پیداکردن به برخی از احادیث مرسل می‏شود و زمینه‌ساز برای پاسخ‌‌گویی به شبهه کم‌‌توجهی شیعه به اتصال سند است. مأموریت پژوهش حاضر، کشف چرایی اسناد مرسل شیعی احادیث پیامبر | در کتب اربعه و هدف آن، ارائه تحلیلی از چرایی ارسال این اسناد می‏باشد. بستر‌‌سازی برای رسیدن به برخی آثار علم‏الحدیثی مانند روش‌‌شناسی محدثانِ متقدم و اعتبارسنجی اسناد روایات از فواید این مقاله به ‌حساب می‌‌آید. این مقاله توانسته با بررسی طبقۀ روات، موضوع‌ و محتوای‌‌ روایات و ارائه نُه دلیل و تحلیل آن، از چرایی ارسال اسناد شیعی روایات پیامبر | پرده‌‌برداری کند؛ احراز صحت متن و غیرفقهی بودن روایت نزد صاحبان کتب اربعه، ذکر سند در کتب دیگر مؤلف، اعتماد به کتاب راوی اول و... از نتایج این تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why Shiite narrations of the Holy Prophet in "four books" are mursal (munqati')

نویسنده [English]

 • Ali Farahmandian
lecturer and member of the Department of Hadith Sciences, Quran and Hadith Higher Education Complex, Al-Mustafa International University, Qom: farahmandianali@gmail.co
چکیده [English]

Abstract                        
 
The hadiths of the Prophet (PBUH) have been recorded in various forms in the four books (. One of these types of documents is that a non-infallible and non-contemporary Shiite narrator narrates a hadith from him; this type of hadith is called "Mursal". The necessity of researching such isnad is due to the fact that examining and analyzing the reason for this kind of isnad leads to gaining confidence in some of the Mursal hadiths and preparing the responding to the doubt of the Shiites' lack of attention to the cohesion of the isnad. The mission of the present study is to discover why the Shiites have quoted the hadiths of the Prophet (PBUH) in the four books as a mursal (munqati') and its purpose is to provide an analysis of why these hadiths were mursal (lacking the mention ofthe first narrator). L aying the groundwork for achieving some works of science of tradition, such as the methodology of earlier narrators and the validation of narration documents, is one of the benefits of this article. This article has been able to reveal the reason of Shiite narrations from the Holy Prophet (PBUH) in "four books" as mursal by examining the class of narrators and examining the subject and content of the narrations and presenting nine reasons and analyzing it. The verification of the text and the non-jurisprudential nature of the narration by the authors of the four books, ‌ mentioning the document in other books of the author, ‌ trusting the book of the first narrator, etc. are the results of this research.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Prophetic Hadiths
 • Mursal hadith
 • Shiite Narrators
 • Validation of Narrations
 • Documentary Studies
1. هرکدام از نُه علت مذکور می‌‌تواند پاسخ به شبهه کم‌‌توجی شیعه به اسناد روایات پیامبر | باشد.
 
فهرست منابع
 1. ابن‌بابویه، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه‏، قم‏: جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق.
 2. ابن‌تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة النبویة فی نقض کلام الشیعة و القدریة، تحقیق: محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیه، چاپ اول، ۱۴۰۶ق.
 3. ربانی، محمدحسن، بررسی اعتبار احادیث مرسل، قم: بوستان کتاب، 1389ش.
 4. رحمان‌ستایش، محمدکاظم، طباطبایی حکیم، سید حیدر، «تسامح فضائل‌‌نگاران در روایات فضائل اهل‌‌بیت ^»، پژوهش‌‌نامه علوم حدیث تطبیقی، شماره 1، پاییز و زمستان، 1393ش.
 5. شاه‌‌حسینی، علی، معیار اعتبار سنجی روایات از منظر قدما، راهنما: دکتر هادی حجت، مشاور: استاد سید علیرضا حسینی، قم: دانشکده علوم حدیث، 1389ش.
 6. شهید اول، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی أحکام الشریعة، قم: موسسۀ آل البیت ×، 1419ق.
 7. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی بن أحمد العاملی، الرعایة فی علم الدرایة، قم: کتابخانۀ آیت‌‌الله مرعشی نجفی، 1408ق.
 8. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، غایة المراد فی شرح نکت الارشاد، قم: مکتب الإعلام الإسلامی، 1420ق.
 9. طوسی، محمد بن الحسن، رجال الطوسی، نجف: حیدریه، 1381ق.
 10. طوسی، محمد بن الحسن، فهرست الطوسی، نجف: المکتبة المرتضویه، بی‌‌تا.
 11. طوسی، محمد بن حسن، الإستبصار، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1390ش.
 12. طوسی، محمد بن حسن، العدة فی أصول الفقه، تحقیق: محمّدرضا انصاری، قم: ستاره، 1417ق.
 13. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دارالکتب الإسلامیه، 1365ش.
 14. فیض کاشانی، الوافی، اصفهان: کتابخانۀ امام امیرالمومنین علی ×، 1406ق.
 15. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی‏، ‏تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1365ش.
 16. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی‏، قم: موسسه علمی فرهنگی دارالحدیث، 1429ق.
 17. کشی، محمد بن عمر، رجال الکشی، مشهد: دانشگاه مشهد، 1348ش.
 18. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، قم: موسسه آل البیت ^، 1353ق.
 19. مجلسی، علامه محمدباقر، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، محقق: رسول محلاتی، تهران: دارالکتب الإسلامیة، 1404ق.
 20. مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، قم: بنیاد فرهنگ اسلامی حاج محمدحسین کوشانپور، 1406ق.
 21. مسعودی، عبدالهادی، درس‌نامه فهم حدیث، قم: انتشارات زائر، 1389ش.
 22. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی‏، قم: جامعۀ مدرسین، 1407ق.