اخبار و اعلانات

مجله علوم حدیث تطبقی شماره 11 پاییز و زمستان 98 مورخ 1398/10/01 چاپ گردید و بارگزاری شد

مجله علوم حدیث تطبقی شماره 11 پاییز و زمستان 98 مورخ 1398/10/01 چاپ گردید و  بارگزاری شد

مطالعه بیشتر

مهم)نویسندگان محترم لازم است فرم تعارض و تعهد نامه را تکمیل و با اصل مقاله به همراه فیش واریزی هزینه ارزیابی ارسال نمایند

مهم)نویسندگان محترم لازم است فرم تعارض و تعهد نامه را تکمیل و با اصل مقاله به همراه فیش واریزی هزینه ارزیابی ارسال نمایند

مطالعه بیشتر

شماره دهم بهار و تابستان 98 چاپ شده است و با مجوز از حوزه از شماره سوم علمی پژوهشی شد

شماره نهم در پاییز و زمستان 97 چاپ گردید و شماره دهم بهار و تابستان 98  چاپ شده است

مطالعه بیشتر

مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است

مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است

مطالعه بیشتر