اخبار و اعلانات

مجله علوم حدیث تطبقی شماره 15 (پاییز و زمستان 1400) در بهمن ماه چاپ و  بارگزاری شد . 

مجله علوم حدیث تطبقی شماره 15 (پاییز و زمستان 1400) در بهمن ماه چاپ و  بارگزاری شد . 

مطالعه بیشتر

مهم)نویسندگان محترم لازم است فرم تعارض و تعهد نامه را تکمیل و با اصل مقاله ارسال نمایند

مهم)نویسندگان محترم لازم است فرم تعارض و تعهد نامه را تکمیل و با اصل مقاله ارسال نمایند

مطالعه بیشتر

مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است

مجله از شماره سوم موفق به کسب درجه علمی پژوهشی از حوزه علمیه گردیده است

مطالعه بیشتر