پرسش‌های متداول

آیا اخذ کد ارکید الزامی می باشد؟

بله، نویسنده در ابتدای ارسال مقاله ی خود، موظف است با توجه به دستورالعمل آمده در قسمت راهنمای نویسندگان ، کد ارکید تمام نویسندگان را در سامانه وارد کند . 

فرم تعهدنامه و تعارض منافع چگونه ارسال شود؟

نویسنده موظف است فایل PDF را که در قسمت راهنمای نویسندگان آمده ، دانلود کرده،اطلاعات خواسته شده را تکمیل و امضا و تصویر آن را در هنگام ارسال مقاله در سامانه بارگزاری نماید. 

آیا این مجله علمی-پژوهشی است؟

بله. این مجله بر اساس مجوز اخذ شده از حوزه های علمیه، از شماره ی 3 دارای درجه ی علمی-پژوهشی می باشد.