دوره و شماره: دوره 7، شماره 12، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-304 (دوفصل‌نامه علمی ـ پژوهشی سال هفتم، شماره دوازدهم، بهار و تابستان 1399) 
5. واکاوی کارکرد روایات تفسیری در مجمع البیان

صفحه 103-122

سمیه صیادی؛ نیکزاد عیسی‌زاده؛ عباس کریمی


6. تحلیل و بررسی متنی و سندی حدیث «لا تناجشوا»

صفحه 123-144

حسین خاکپور؛ عزیزاله ناروئی ملوسان؛ محمد حسین موسوی


8. بررسی احادیث تأثیر سوره‌‌ها در درمان بیماری‌های جسمی

صفحه 169-192

محمد علی رضایی اصفهانی؛ احمد مرادخانی؛ حسن رضا رضایی


9. تحلیل انتقادی مبانی قرآن‌بسندگی در ‌شبۀ قارۀ هند

صفحه 193-214

محمد تقی دیاری بیدگلی؛ عزت اله مولایی نیا؛ باب اله محمدی نبی کندی


10. تحلیل قرآنی مفهوم ولایت در حدیث غدیر

صفحه 215-238

علی حسن‌بگی؛ ابراهیم ابراهیمی؛ محمد تیموری


12. بررسی تطبیقی روایی فقهی حدیث « لاضرر» در اثبات خیار غبن

صفحه 259-282

محمدتقی قبولی درافشان؛ مصطفی شریفی؛ محمد رضا علمی سولا