راهنمای نویسندگان

1- دستورالعمل نرخ‌نامه  چاپ  مقاله در مجله علمی – پژوهشی « پژوهش­نامه علوم حدیث تطبیقی»

-          الف) نویسندگان خارج از جامعه المصطفی:

 هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 800 هزار تومان مجموعا؛ یک ملیون تومان

-          ب)  نویسندگان مدعو جامعه المصطفی و طلاب علوم دینی خارج از جامعه المصطفی:

  هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 500 هزار تومان؛ مجموعا 700 هزار تومان

-          ج)  نویسندگان داخلی جامعه المصطفی هیئت تحریریه و همکاران مجله:

هزینه ارزیابی 200 هزار تومان و هزینه چاپ مقاله 300 هزار تومان مجموعا 500 هزار تومان

2-      هزینه ارزیابی پس از تأیید دبیر تخصصی و پیش از ارزیابی دریافت می گردد. و هزینه چاپ پس از تأیید نهایی داوران پیش از ارسال مقاله جهت چاپ دریافت می گردد.

3-      جهت پرداخت هزینه مقاله اینجا  http://IDPay.ir/hadith کلیک کنید.

4-    جهت دریافت شیوه‌نامه نگارش مقالات کلیک کنید.

5-     مجله در اصلاح و ویرایش مقاله آزاد است. مهم

5-    جهت دریافت فرم تعهدنامه  و فرم تعارض منافع کلیک کنید.(فرم تعارض و فرم تعهد نامه توسط نویسنده محترم تکمیل و(عکس آن) همراه با اصل مقاله ارسال شود.)