دوره و شماره: دوره 6، شماره 11، پاییز و زمستان 1398، صفحه 9-218 (سال ششم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان 1398) 
3. اعتبار سنجی خبر واحد در فقه و تفسیر، با تأکید بر نظر آیت الله فاضل لنکرانی

صفحه 47-66

محمد حسین بهرامی؛ عباس مقدادی داودی؛ مهدی مقدادی داودی


9. معناشناسی روایی، چیستی و مبانی اعتبار

صفحه 147-168

علی راد؛ حامد دهقانی فیروزآبادی


12. تحلیل بر تواتر حدیث إنما الأعمال بالنیات

صفحه 199-218

نصره باجی؛ مصطفی عباسی مقدم؛ قاسم بستانی؛ پرویز رستگار جزی