دوره و شماره: دوره 8، شماره 14، بهار و تابستان 1400، صفحه 9-401 (پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی، سال هشتم، شماره 14،بهار و تابستان 1400 ش، ص 9-401) 
6. شا خصه‌ های فقه الحدیثی‌ امام‌ رضا‌ (ع)

صفحه 168-194

محمود کریمی؛ رامین اژدری؛ سید محمد هادی موسوی بیوکی


7. معناشناسی روایت احمرین از منظر فریقین

صفحه 195-212

محسن خوشفر؛ حسن حسن زاده؛ باقر ریاحی مهر


12. اعتبارسنجی احادیث شهر ری

صفحه 300-325

طلعت حسنی بافرانی؛ اشرف براتی ریزی


14. بررسی تأثیر تغذیه بر ابعاد روانی و معنوی انسان

صفحه 351-373

علی شریفی؛ صدیقه سادات مرتضوی فر؛ محمد علیمحمدی