دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 11-141 (سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان 1393)