دوره و شماره: دوره 10، شماره 18، شهریور 1402 
خوانشی نو از پیامبر زرتشتیان و کتاب آنها براساس روایات

10.22034/pht.2023.11624.1242

سید محمد حاجتی شورکی؛ داود ملاحسنی؛ محمدکاظم رحمان ستایش


جایگاه تجربه در طب روایی

10.22034/pht.2023.12902.1303

محمد ابراهیم روشن ضمیر؛ سید سلیمان موسوی