دوره و شماره: دوره 9، شماره 17، اسفند 1401، صفحه 9-364 (سال نهم، شماره هفدهم، پاییز و زمستان 1401) 
علل تعارض اخبار از منظر شهید صدر و محدث بحرانی

صفحه 107-130

10.22034/pht.2023.11172.1229

رضا مرشدلو؛ محمد علی رضائی کرمانی؛ حسن نقی زاده


اعتبارسنجی روایات بدون منبع بحارالأنوار

صفحه 197-222

10.22034/pht.2023.12280.1272

سید ظفر عباس شاه؛ محمد تقی دیاری بیدگلی؛ رحیم سالمی


روش‌شناسی کشف روایات مجعول در اندیشه‌های آیت‌اللّه سیستانی

صفحه 273-292

10.22034/pht.2023.12247.1271

محمدجواد عنایتی راد؛ سید مسعود مرتضوی؛ سید محمود طباطبایی


اعتبارسنجی روایاتِ «وسعت منزل»

صفحه 319-344

10.22034/pht.2023.7574.1066

محمود کریمی؛ نبی الله سالاری؛ سعید سرافراز