بررسی تطبیقی تواتر روایات ادیان ابراهیمی در مورد نبرد آخرالزمان

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری رشته علوم حدیث تطبیقی

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

از چالش‌های میان ادیان، آموزه‌های مشترکی است که با تفاوت‌هایی میان ادیان مطرح شده و در هر یک به روش خود به اثبات می‌رسد. یکی از راه‌های قابل قبول برای اثبات این آموزه‌ها شیوه پیشنهادی تواتر فرادینی از چالش‌های میان ادیان آموزه‌های مشترکی است که با تفاوت‌هایی میان ادیان مطرح شده و در هر یک به روش خود به اثبات می‌رسد. یکی از راه‌های قابل قبول برای اثبات این آموزه‌ها شیوه پیشنهادی تواتر فرادینی است. در این پژوهش با روش عقلانی تواتر فرادینی و آسیب‌های پیش روی آن طرح و پاسخ داده شده و روشن شده که تواتر فرادینی بر اساس آموزه‌های عقلانی و دینی می‌تواند، به عنوان راه‌کار مشترکی برای اثبات وجه مشترک آموزه‌های همسان در ادیان به کار گرفته شود. این روش، به عنوان نمونه بر نبرد آخر الزمان قابل تطبیق است و آسیب‌هایی از قبیل گزارش‌های متناقض و اقتباس مانع آن نیست. اقتباس و وجود گزارش‌های متناقض از جمله آسیب‌های فرا روی فرضیه تواتر فرا دینی است که در اعتبار نتایج آن اثر سلبی دارد. در این پژوهش کارکرد این فرضیه در اثبات آموزه نبرد آخرالزمان به آزمون نهاده شده و آسیب‌های فرا روی آن ارزیابی شده است و فرایندی به عنوان راه‌کار برای رفع آسیب‌های محتمل آن پیشنهاد شده است. در نهایت، نظریه تواتر فرا دینی می‌تواند در زمینه‌های گوناگون سودمند باشد منجر به ایجاد روابط مثبت بین ادیان شود.

کلیدواژه‌ها