نقش علمای فریقین ایرانی در گسترش معارف نهج البلاغه (به ویژه «ابویوسف یعقوب بن احمد»)

نویسندگان

چکیده

نهج البلاغه به دلیل ویژگی‌های منحصر به فردش، از آغاز تألیف، مورد توجه مسلمانان اعم از شیعه و سنی در تمام ممالک اسلامی بوده است. ورود این کتاب به ایران نیز قبل از هر سرزمین دیگری، در همان سال‌های آغازین پس از تألیفش صورت پذیرفته است. بر‌اساس شواهد و قرائن تاریخی با اطمینان خاطر می‌توان ادعا نمود اولین کسانی که توجه ویژه به نهج‌البلاغه نموده و بر آن شروحی نوشتند، علمای شیعه ایرانی بودند؛ زیرا هشت شرح اولیه آن در جهان شناخته شده، از سوی علمای شیعه ایرانی نگاشته شده و این افتخار تا حدود دو قرن در انحصار آنان بوده است. در این میان، نقش علمای خراسانی، به ویژه نیشابوری به علت مرکزیت و جامعیت علمی‌اش در قرن 4 و 5 هجری بسیار برجسته است. از شواهد موجود، مانند نسخه‌های بسیار قدیمی و اجازات «نهج البلاغه» این‌گونه استظهار می‌شود که ابو یوسف یعقوب بن احمد بن محمد قاری نیشابوری، دانشمند و ادیب بزرگ نیشابوری، اولین کسی بود که نهج البلاغه را به ایران آورد و با برگزاری مجلس درس به تعلیم آن پرداخت. در حقیقت، با گسترش آن، سبب توجه سایر دانشمندان به این کتاب گران‌قدر و شرح و ترجمه نویسی آن شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Iranian Scholars – both Sunni and Shia – in Propagating the Teachings of Nahj al-Balagha (Especially Abu Yusuf Yaqub ibn Ahmad)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hadi Amin Naji
  • Zahra Khatib
چکیده [English]

Due to its unique characteristics, Nahj al-Balāgha has from the very beginning attracted the attention of many Muslims, both Shīʿa and Sunnī, from all Islamic countries. The entry of this book into Iran was also made prior to most other countries, in the early years after its publication. According to historical evidence, it can be safely asserted that the first people who paid special attention to Nahj al-Balāgha and wrote commentaries on it were the Shīʿa scholars of Iran, because the first eight commentaries on it in the known world were written by Iranian Shīʿa scholars and for nearly two centuries this honor was held by them alone. During this period, the role of the scholars of Khorāsān, and especially those from Nishāpūr, is very prominent due to its being a renowned center of learning in the 4th and 5th centuries A.H. From the available evidence, such as the very old manuscripts and the ‘permissions’ (ijāzāt) of the Nahj al-Balāgha, it is seen that Abū Yusuf Yaʿqūb ibn Aḥmad ibn Muḥammad Qārī Nishāpūrī, a great scholar and litterateur of Nishāpūr, was the first to bring the Nahj al-Balāgha to Iran and establish teaching sessions wherein it was taught. In fact, its dissemination [by him] led many other scholars to be attracted to this invaluable book and this in turn led to its [numerous] translations and commentaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nahj al-Balāgha
  • Shīʿī
  • Yaʿqūb ibn Aḥmad