نقش حواء در لغزش حضرت آدم از منظر روایات تفسیری فریقین

نویسنده

چکیده

برخی از باورها و عقاید رایج بر گرفته از روایات غیر معتبر است که بدون تأمل و تحقیق مقبول افتاده و برای قرن‌ها رواج یافته است. یکی از این باورها انتساب گمراهی حضرت آدم به حواء و فریبکاری او است.
در این مقاله سعی شده است تا میزان صحت و سقم این دیدگاه از منظر روایات فریقین مورد بررسی قرار گیرد . بدین منظور پس از بررسی تمامی روایاتی که به لغزش آدم مرتبط است، آنها به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول عامل اصلی لغزش حضرت آدم را حواء می‌‌داند، دسته دوم حواء را شریک ابلیس در لغزش حضرت آدم و دسته سوم حواء را مبرا از این تهمت دانسته و او را همانند حضرت آدم قربانی وسوسه و دروغ های ابلیس معرفی می کند . با بررسی سندی و متنی این روایات روشن شده که روایات دو دسته نخست از نظر سند ضعیف هستند، اما متن روایات گروه سوم با آموزه های قرآنی و برخی روایات معتبر امامیه مطابقت دارند، در حالی که روایات دسته اول و دوم مخالف آیات قرآن و چه بسا موافق متن تورات بوده و برخی از راویان آن از اهل کتابند؛ امری که گمانه زنی در مورد منقول بودن این روایات از یهود را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Hawwaʾ in Sliping Adam from the Viewpoint of Shii and Sunni Exegetical Traditions

نویسنده [English]

 • Seyyed Mahdi Isa al-Battat
چکیده [English]

Some dogmas and commonly held beliefs are sourced from inauthentic traditions which have been accepted without reflection and verification, and passed down over the centuries. One such belief is about how Ḥawwāʾ was responsible for Sliping Ādam through her wiles. In this article, we have attempted to evaluate the correctness of this belief from the viewpoint of both Shīʿa and Sunnī narrations. To this end, after studying all the narrations related to the Slip of Ādam, we have categorized them into three groups. The first group is made up of those narrations that consider Ḥawwāʾ as the one responsible for causing Ādam to stray. The second group portrays Ḥawwāʾ as Satan’s partner in the temptation of Ādam. The third group considers Ḥawwāʾ to be free from any wrongdoing and innocent of this accusation, and portrays her to have fallen prey to the temptations and lies of Satan just like Ādam. By examining the chains of transmission and content of these narrations, it becomes evident these traditions have weak chains. However, the content of the third group of traditions is in accordance with Qurʾānic teachings as well as some other authentic Shīʿa traditions, whereas the narrations of the first two groups are in contradiction with verses of the Qurʾān, even if they may agree with the text of the Torah. Since some of the narrations are from the People of the Book, there is a strong possibility that they were transferred from the traditions of the Jews.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ādam
 • Ḥawwāʾ
 • Narratives
 • Shīʿa
 • Sunnī
 • infallibility
 • forbidden fruit
 • sin
 • Satan
 • Isrāʾiliyyāt