بررسی مکتوبات منسوب به اصحاب امام علی(ع)

نویسنده

چکیده

دانش‌هایی که از طریق اصحاب حضرت علی7 به طبقات بعدی منتقل شده، سرمایه ارزشمند اسلامی است. در این پژوهش اصل وجود نگاشته‌های اصحاب امام علی، شکل، کیفیت، حدود و محتوای آنها و نیز نوع کاربرد و سودمندی آنها برای عصر حاضر بررسی شده است. نیز تبیین شده که «مصحف فاطمه» مجموعه‌ای نوشتاری به نگارش حضرت علی است که به عنوان یکی از میراث‌های امامت و بدون نشر عام بوده است. همچنین «کتاب میثم تمار» به فرض وجود، استنساخی از «کتاب علی» یا مجموعه نوشتاری از روایات بوده است و اثری از حارث ‌بن ‌عبدالله ‌اعور به دست ما نرسیده ‌است. «مقتل‌الحسین» اصبغ بن نباته شفاهی بوده و کتاب ربیعة‌ بن‌ سمیع نوشتاری در کیفیت جمع آوری مالیات بوده و منسوب به امام علی است و نسبت آن به ربیعه درست نیست. وجود کتاب «تسمیة من شهد مع امیرالمؤمنین فی حروبه» ثابت نیست، احتمال دارد نقلی شفاهی بوده که بعدها به صورت نوشتار درآمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Writings Attributed to the Companions of Imam ʿAli (a)

نویسنده [English]

  • Zahra Ikhwan Sarraf
چکیده [English]

The teachings that were passed down from the companions of Imam ʿAlī (a) to the later generations make up a part of a valuable Islamic heritage. In this research, we have studied the actual existence of works composed by the companions of Imam ʿAlī (a) as well as the form, quality, limits, content and the type of applicability and benefit they hold for our present age. We have also explained that Muṣḥaf Fāṭimah (a) is a compilation of works that were penned by Imam ʿAlī (a) and left as part of the legacy of the Imāmah which was not made available to the public. Similarly, Kitāb Mītham al-Tammār, assuming it existed, was a copy of Kitāb ʿAlī (a) or a compilation of narrations whereas no work from Ḥārith ibn ʿAbdillāh al-Aʿwar has reached us. Aṣbagh ibn Nubātah’s Maqtal al-Ḥusayn (a) was orally transmitted whereas Rabīʿah ibn Sumayʿ’s work which was on the process of collecting taxes is [to be] attributed to Imam ʿAlī (a) and its attribution to Rabīʿah is incorrect. The existence of the [early] work titled: Tasmiyatu man Shahida maʿa Amīr al-Muʾminīn fī Ḥurūbihi is not established. It is possible that it was an orally transmitted work which was only written down much later.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shīʿa
  • ancient works
  • companions
  • Imam ʿAlī (a)
  • Muṣḥaf Fāṭimah (a)
  • Asbagh ibn Nubātah
  • Mītham al-Tammār
  • Ḥārith al-Aʿwar
  • Rabīʿah ibn Sumayʿ