پژوهشنامه علوم حدیث تطبیقی (علمی پژوهشی) (PHT) - اخبار و اعلانات