نویسنده = سید مهدی عیسی البطاط
تعداد مقالات: 1
1. نقش حواء در لغزش حضرت آدم از منظر روایات تفسیری فریقین

دوره 4، شماره 6، بهار و تابستان 1396، صفحه 123-138

سید مهدی عیسی البطاط